สังเขปวิชา

ความหมาย บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาสำรวจ ภูมิปัญญาในงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอินทรีย์ คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และมาตรฐานของวัสดุโดยทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก พื้นถิ่น