พื้นฐานการใช้งานซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบเฟรมสองมิติ และสามมิติ การออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ เช่น คาน เสา พื้น การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเอ็กซ์พอร์ตโมเดลที่ออกแบบได้ไปแสดงผลในซอฟท์แวร์อื่นเพื่อสร้างโมเดลสามมิติ

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น

แนวคิดเรื่องต้นทุนและการจำแนกประเภทต้นทุน วัตถุดิบ แรงงาน โสหุ้ยการผลิต การคิดต้นทุนกระบวนการผลิต การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณผลกำไร หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลา  อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน การประเมินโครงการ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแทน และค่าเสื่อมราคา ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม

2(0-4-2) การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ได้แก่ การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ การตั้งกล้องระดับ การฝึกอ่านค่าจากไม้เล็งระดับ การทำระดับแบบสายใยเดียว การทำระดับแบบสามสายใย วงรอบระดับและการปรับแก้ การตั้งกล้องวัดมุม การฝึกอ่านมุมดิ่งและมุมราบ วงรอบและการปรับแก้ การทำผังบริเวณ การหาเส้นชั้นความสูง การใช้เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการทำแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกำหนดค่าระดับในงานก่อสร้างอาคาร

3(3-0-6) งานสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ ระบบทิศ หลักการทำระดับ การใช้เครื่องมือในงานระดับ การคำนวณปรับแก้วงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบทิศและระบบ พิกัดฉาก การใช้กล้องวัดมุม การคำนวณปรับแก้วงรอบ เส้นชั้นความสูง การทำแผนที่ภูมิประเทศ การสำรวจด้วยกล้องประมวลผลรวม การสำรวจด้วยเครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม การประยุกต์ทฤษฎีการสำรวจเพื่อการวางแผนงานก่อสร้าง การกำหนดตำแหน่งและระดับในงานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ