สมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ และการหาปริพันธ์  

พื้นฐานการใช้งานซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบเฟรมสองมิติ และสามมิติ การออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ เช่น คาน เสา พื้น การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเอ็กซ์พอร์ตโมเดลที่ออกแบบได้ไปแสดงผลในซอฟท์แวร์อื่นเพื่อสร้างโมเดลสามมิติ

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น

ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกันแก้ไข  การจัดการด้านความปลอดภัย นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และบทบาทขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานสิ่งแวดล้อม การสำรวจความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ การจัดทำรายงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

2(0-4-2) การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ได้แก่ การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ การตั้งกล้องระดับ การฝึกอ่านค่าจากไม้เล็งระดับ การทำระดับแบบสายใยเดียว การทำระดับแบบสามสายใย วงรอบระดับและการปรับแก้ การตั้งกล้องวัดมุม การฝึกอ่านมุมดิ่งและมุมราบ วงรอบและการปรับแก้ การทำผังบริเวณ การหาเส้นชั้นความสูง การใช้เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการทำแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกำหนดค่าระดับในงานก่อสร้างอาคาร

3(3-0-6) งานสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ ระบบทิศ หลักการทำระดับ การใช้เครื่องมือในงานระดับ การคำนวณปรับแก้วงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบทิศและระบบ พิกัดฉาก การใช้กล้องวัดมุม การคำนวณปรับแก้วงรอบ เส้นชั้นความสูง การทำแผนที่ภูมิประเทศ การสำรวจด้วยกล้องประมวลผลรวม การสำรวจด้วยเครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม การประยุกต์ทฤษฎีการสำรวจเพื่อการวางแผนงานก่อสร้าง การกำหนดตำแหน่งและระดับในงานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ