ความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล หลักการปฐมพยาบาล การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงกระบวนการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบำบัดโรคเบื้องต้นตามกลุ่มโรคและอาการที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

บทนำทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่  ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสมดุลของร่างกาย


ข้อจำกัดในการป้องกันและรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน แนวคิดในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคแบบทางเลือกนาฬิกาชีวิต โรคและความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสะสมสารพิษและพลังงานพิษ การกินอาหารและดื่มน้ำอย่างถูกวิธี การปรับสมดุลธาตุด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็น  การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำเหลือง การกัวซา การใช้น้ำอุ่นขับพลังงานพิษ การนวดฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายใน การฝึกจิตปล่อยวางอารมณ์

ทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญของการสื่อสารความเสี่ยง การประยุกต์วิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล การวางแผนการสื่อสารที่สอดคล้องกับสิ่งคุกคามสุขภาพ แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ขอบเขตของเครื่องมือ วิธีการ กระบวนการ การพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข