การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ และวัสดุตกแต่งผิว เป็นต้น