ปัจจัยการใช้พลังงานในอาคารและการควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วัสดุอาคาร การใช้พลังงานเนื่องจากเปลือกอาคาร และศึกษาทางเลือกการประหยัดพลังงาน