การวาดเส้นจากกายวิภาคของมนุษย์ หน้าที่การทำงานของร่างกาย เรียนรู้โครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ หน้าที่การใช้งานที่มีความสัมพันธ์กับงาน (Task) หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ (Machines) ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ (Engineering Anthropometry) ปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้ Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติงานวาดเส้นจากกายวิภาคของมนุษย์