โครงการวิจัยอิสระตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ในศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม โครงการวิจัยอิสระนี้จะเน้นถึงการวิจัย เพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านการจัดการอุตสาหกรรม