หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางน้ำ การจัดการมลพิษทางเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม