ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรง และโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ระบบแรง การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนภาพวัตถุของเครื่องจักร แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์