ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการของตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์และการการหาปริพันธ์ ความน่าจะเป็น เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข