ศึกษาการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แรง มวล กฎการเคลื่อนที่  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน สมดุลกล และสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ