แนะนำวิธีการร่างวงจรไฟฟ้า เครื่องวัด การกำหนดขนาดและหมายเหตุพื้นฐาน การเขียน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานไทยและการใช้คำย่อสำหรับไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าและวงจร อิเล็กทรอนิกส์ การแสดงด้วยรูปภาพ การเดินสาย การเขียนวงจรเส้นเดี่ยว การเขียนผังวงจร การเขียน ไดอะแกรมเป็นลำดับขึ้นไป การเขียนแบบแสดงส่วนประกอบและรายละเอียดของเครื่องกลไฟฟ้า เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ระบบสายจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ผังแสดงดวงไฟแสงสว่าง วงจรย่อ การแสดง ข้อมูลด้วยกราฟ แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ออโต้แคด วิสิโอ โพรเทล ออแคด เป็นต้น