ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท เอสซีอาร์ ไตรแอก ไอซี 555 ไอซีออปแอมป์ การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบ คอมมอนต่าง ๆ กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์