วิวัฒนาการของการสื่อสาร ความหมายของข้อมูล หลักการมอดูเลชั่นและการส่งแบบต่าง ๆ วงจรและหลักการทำงานของเครื่องรับและเครื่องส่งชนิดต่าง ๆ การลดเสียงรบกวน ระบบรหัสการแพร่กระจายคลื่นวิทยุผ่านบรรยากาศ แนวโน้มของการสื่อสารในอนาคต