การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน  

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในการทักทาย การแนะนำตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ  การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต