วิวัฒนาการ หลักการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประวัติความเป็นมาของประติมากรรม การออกแบบสร้างสรรค์ หลักการตกแต่ง ประติมากรรมนูนต่ำ-นูนสูง ประติมากรรม แบบลอยตัวด้วยวัสดุเซรามิกส์และกระบวนการทางด้านเซรามิกส์

คุณสมบัติ โครงสร้างทางเคมีและกายภาพ กระบวนการผลิต และการนำวัตถุดิบไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ต่างๆ รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานการผลิตเซรามิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

ทางเซรามิกส์ ออกแบบ ดัดแปลง และสร้างเครื่องมือ

507102 สถิติเบื้องต้น  

หน่วยกิต      (2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา

              หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การจัดทำสถิติ และการนำเสนอในการแก้ไขปัญหาทางด้านการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ การออกแบบการทดลอง

507213 น้ำเคลือบเซรามิกส์

3 หน่วยกิต      (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา

               การเคลือบเซรามิกส์ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการเตรียมน้ำเคลือบ ทฤษฎีของเซเกอร์และการคำนวณสูตรน้ำเคลือบโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ส่วนผสมของน้ำเคลือบ กระบวนการผลิตน้ำเคลือบ คุณสมบัติและการควบคุมคุณภาพน้ำเคลือบ วิธีการเคลือบและการเผาเคลือบ หลักการทำ ฟริต (Frit) การผลิตสีสำเร็จรูป การเกิดสีในเคลือบ ตลอดจนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเคลือบหลังเผา