ระบบการวางแผนและควบคุมในกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การคาดคะเนความต้องการสินค้า การวางแผนการผลิต การวางแผนกำลังการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดลำดับงาน การจัดตารางการผลิต  การวางแผนโครงการ และการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาการวางแผนและการควบคุมการผลิต รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

หลักการและแนวคิดในการบำรุงรักษา การวิเคราะห์สาเหตุและการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และปฏิบัติการการควบคุมการบำรุงรักษา การประเมินผลการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม 

หลักการทางสถิติ ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้บ่งลักษณะของข้อมูล สร้างตารางแจกแจงความถี่ วิเคราะห์ค่าจากตารางแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ปฏิบัติการประยุกต์ใช้สถิติในงานอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ กระบวนการแปรรูปวัสดุในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุประกอบ การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ ความเสียหายของวัสดุ ศัพท์เชิงเทคนิคของวัสดุอุตสาหกรรม