ที่มา ความสำคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในงานต่างๆ และการบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ การปฏิบัติตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร  การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงาน