ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกำหนด ขนาดและ พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย  และภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

การจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ  

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อวีดีโอทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมถึงหลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเขียนรูปทรง เรขาคณิต 2 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด การพิมพ์และการพล็อตแบบ

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

การศึกษาความหมาย องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงาน และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การนำเสนอข้อมูล  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน การนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีจิตสำนึกและคุ้มค่า

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

Email  Facebook  Twitter  Pinterest  Print

หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใช้การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติและสามมิติ

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง การปรับแต่งแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบต่าง ๆ ทุกระบบในเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อรื่น ระบบหล่อเย็น และระบบที่เกี่ยวข้อง

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะ เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ การใช้เครื่องมือ เช่น เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ฉาก และเครื่องมือวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานในโรงฝึกงาน  การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกำหนด ขนาดและ พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย  และภาพคลี่ การสเก็ตช?ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การ อ่านและวิเคราะห์แบบงาน

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน :