ที่มา ความสำคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในงานต่างๆ และการบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำต่างๆ ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท เอสซีอาร์ ไตรแอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป์ การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบคอมมอนต่างๆ กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจำลองทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยเฟท การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจำลองของเฟท ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายแบบป้อนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกำลังแบบต่างๆ วงจรพาวเวอร์ซับพลาย และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง

ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา 1 มาทำเป็นรูปธรรม และทำการทดลอง สรุปผล และปัญหาที่พบ พร้อมแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อตอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต เงื่อนไข ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนา 1

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต และการประยุกต์ปริพันธ์ทางช่างเทคนิค

โครงสร้างการทำงานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร เซนเซอร์แบบต่างๆ อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ ที่มีผลจากความร้อน แสง เสียง แรงกล สนามแม่เหล็ก ความชื้น ก๊าซ ควัน และการประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ (PLC) ศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างของภาษา การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต  การใช้งานระบบเซอร์โวมอเตอร์ หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบควบคุมให้เหมาะสม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งานการควบคุมงานอุตสาหกรรม

วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า โวลเตจเร็กกูเลชั่นและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การเกิดสนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ การไหลของกำลังไฟฟ้าและกลในมอเตอร์เหนี่ยวนำ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ปฏิบัติและทดลองเกี่ยวกับการเริ่มเดินและหยุด มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส